↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米季度库存报告数据(kiplingpu.com)外盘娱乐世界注册官网通

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布季度库存.
*灰线为去年同期库存.


公布时间 报告名称 截至周期 本期季度库存 去年同期库存 计量单位
2018-3-29 美国玉米季度库存 2018-03-01 8,888,396 亿蒲式耳
2018-01-12 美国玉米季度库存 2017-12-01 12,516,406 12,383,471 亿蒲式耳
2017-09-29 美国玉米季度库存 2017-09-01 2,294,966 1,737,058 亿蒲式耳
2017-06-30 美国玉米季度库存 2017-06-01 5,225,372 4,711,079 亿蒲式耳
2017-03-31 美国玉米季度库存 2017-03-01 8,616,243 7,822,233 亿蒲式耳
2016-12-01 美国玉米季度库存 2016-12-01 12,383,797 11,235,178 亿蒲式耳
2016-09-30 美国玉米季度库存 2016-09-01 1,737,771 1,731,164 亿蒲式耳
2016-06-30 美国玉米季度库存 2016-06-01 4,722,208 4,452,988 亿蒲式耳
2016-03-31 美国玉米季度库存 2016-03-01 7,807,935 7,749,806 亿蒲式耳
2016-01-12 美国玉米季度库存 2015-12-01 11,211,605 11,211,380 亿蒲式耳
2015-10-01 美国玉米季度库存 2015-09-01 1,731,310 1,231,904 亿蒲式耳
2015-06-30 美国玉米季度库存 2015-06-01 4,452,992 3,851,716 亿蒲式耳
2015-03-31 美国玉米季度库存 2015-03-01 7,749,806 7,008,123 亿蒲式耳
2015-01-12 美国玉米季度库存 2014-12-01 11,202,714 10,452,532 亿蒲式耳
2014-09-30 美国玉米季度库存 2014-09-01 1,231,904 821,185 亿蒲式耳
2014-06-30 美国玉米季度库存 2014-06-01 3,851,716 2,766,244 亿蒲式耳
2014-03-31 美国玉米季度库存 2014-03-01 7,008,123 5,399,926 亿蒲式耳
2014-01-10 美国玉米季度库存 2013-12-01 10,452,532 8,032,732 亿蒲式耳
2013-09-30 美国玉米季度库存 2013-09-01 823,642 989,027 亿蒲式耳
2013-06-28 美国玉米季度库存 2013-06-01 2,766,244 3,148,204 亿蒲式耳
2013-03-28 美国玉米季度库存 2013-03-01 5,399,926 6,023,356 亿蒲式耳
2013-01-11 美国玉米季度库存 2012-12-01 8,032,732 9,647,466 亿蒲式耳
2012-09-28 美国玉米季度库存 2012-09-01 988,403 1,127,645 亿蒲式耳
2012-06-29 美国玉米季度库存 2012-06-01 3,148,212 3,669,838 亿蒲式耳
2012-03-30 美国玉米季度库存 2012-03-01 6,023,356 6,523,228 亿蒲式耳

娱乐世界注册官网