↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

全球玉米年末库存预估报告数据(kiplingpu.com)外盘娱乐世界注册官网通

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本年度值.
*灰线为上一市场年度值.
*每年五月,USDA将本年度计为(今年/下年),如2015年5月报告起,则本年度为2015/2016年度.上一市场年度为2014/2015年度.


公布时间 报告名称 截至周期 本市场年度 上市场年度 计量单位
2018-03-08 全球玉米年末库存预估 2018-03-08 199.17 231.86 百万吨
2018-02-08 全球玉米年末库存预估 2018-02-08 203.09 229.76 百万吨
2018-01-12 全球玉米年末库存预估 2018-01-12 204.08 228.75 百万吨
2017-12-12 全球玉米年末库存预估 2017-12-12 204.08 227.34 百万吨
2017-11-09 全球玉米年末库存预估 2017-11-09 203.86 226.58 百万吨
2017-10-12 全球玉米年末库存预估 2017-10-12 200.96 226.99 百万吨
2017-09-12 全球玉米年末库存预估 2017-09-12 202.47 226.96 百万吨
2017-08-10 全球玉米年末库存预估 2017-08-10 200.87 228.61 百万吨
2017-07-12 全球玉米年末库存预估 2017-07-12 200.81 227.51 百万吨
2017-06-09 全球玉米年末库存预估 2017-06-09 194.33 224.59 百万吨
2017-05-10 全球玉米年末库存预估 2017-05-10 195.27 223.90 百万吨
2017-04-11 全球玉米年末库存预估 2017-04-11 222.98 211.83 百万吨
2017-03-10 全球玉米年末库存预估 2017-03-09 220.68 210.87 百万吨
2017-02-10 全球玉米年末库存预估 2017-02-09 220.68 百万吨
2017-01-13 全球玉米年末库存预估 2017-01-12 220.98 210.01 百万吨
2016-12-09 全球玉米年末库存预估 2016-12-08 222.25 208.95 百万吨
2016-11-10 全球玉米年末库存预估 2016-11-09 218.19 209.40 百万吨
2016-10-13 全球玉米年末库存预估 2016-10-12 216.81 210.05 百万吨
2016-09-13 全球玉米年末库存预估 2016-09-12 219.46 209.25 百万吨
2016-08-13 全球玉米年末库存预估 2016-08-12 220.81 209.34 百万吨
2016-07-13 全球玉米年末库存预估 2016-07-12 208.39 206.90 百万吨
2016-06-11 全球玉米年末库存预估 2016-06-10 205.12 206.45 百万吨
2016-05-11 全球玉米年末库存预估 2016-05-10 207.04 207.87 百万吨
2016-04-12 全球玉米年末库存预估 2016-04-11 208.91 207.58 百万吨
2016-03-10 全球玉米年末库存预估 2016-03-09 206.97 205.11 百万吨

娱乐世界注册官网